RODO w Fundacji Twoja Pasja

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, darczyńców, pracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji.

Chcemy zapoznać Cię z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Ci pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z Fundacją.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń w tym naszej Fundacji.

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie będzie mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Administratorzy – Kto przetwarza dane?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Twoja Pasja, z siedzibą przy Tadeusza Korsaka 1/208, 03 – 744 Warszawa. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Anna Schmidt, centrum@fundacjatwojapasja.pl

Po co zbieramy dane osobowe? – Podstawa i cel przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach realizowania celów Fundacji wystąpią, co do zasady cztery z nich:

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami, stypendystami. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania FTP, a Ty nie mógłbyś korzystać z naszej pomocy.
Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Fundację. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Fundacji takich jak np. pozyskiwanie funduszy na naszą działalność.

Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sąd

Jak przetwarzamy dane osobowe? – Zasady przetwarzania danych

Twoje dane w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane klienta oraz rodzica/opiekuna prawnego podlegają usunięciu z baz elektronicznych FTP lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

Czy udostępniamy komuś Twoje dane – Przekazywanie danych.

Twoje dane będą mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom jedynie w zakresie: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa , grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Jakie mam prawa? – Prawa osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
przenoszenia swoich danych osobowych.
wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.
Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Jeśli nadal mam pytania?

Pod adresem e –mail – centrum@fundacjatwojapasja.pl możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.