Regulamin Przekazywania Darowizn

Darczyńcą Fundacji Twoja Pasja może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Fundacji, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”, oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi Dotpay lub PayPal.

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby. Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Fundacji lub drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacjatwojapasja@gmail.com

W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.

1. Strony internetowe www.fundacjatwojapasja.pl, www.hope4street.pl www.rosinski-crm.com są prowadzone przez: Fundację Twoja Pasja 03 – 744 Warszawa, tel: 502 547 726 e-mail: fundacjatwojapasja@gmail.com NIP: 521-36-42-819.

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji Twoja Pasja

b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,

c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Dotpay, Pauy

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Dotpay S.A. lub PayPal i Payu

3. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z Fundacją Twoja Pasja.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy na stronie internetowej Fundacji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.